علمی فرهنگی جامعه شناختی
 
کافی نت مجید ( شهرستان مرند- آغ زمین )

اساسنامه شرکت با مسولیت محدود

 شرکت ...................................................... بامسئولیت محدود

 شماره ثبت .......................................................................

 تاریخ ثبت ..............................................................

بسمه تعالی

شرکت ................................................................................................... .بامسئولیت محدود

شماره ثبت ....................................................................................................

تاریخ ثبت .....................................................................................................

ماده 1 : نام ونوع شرکت : شرکت ......................................................... بامسئولیت محدود

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 3 : مرکزاصلی شرکت : ........................................ خیابان ..........................................................

کوچه .......................................  پلاک ............................ کدپستی ........................................................

تبصره : هیئت مدیره می تواند مرکزشرکت رابه هرکجا که صلاح ومصلحت بداند منتقل و یا شعبی راتأسیس وصورتجلسه راجهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تقدیم نماید .

ماده 4 : سرمایه شرکت ............................................................................................ ریال 

ماده 5 : مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده 6 : تابعیت شرکت : تابعیت شرکت ایرانی است

ماده 7 : هیچیک ازشرکاء حق انتقال سهم ا لشرکه خود رابغیر ندارند مگر بارضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی .

ماده 8 : مجمع عمومی عادی شرکت درظرف مدت چهار ماده اول هرسال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک ازاعضاء هیئت مدیره باشرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد .

نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

 

 

 

ماده 9 : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی ، توسط هریک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل ویااحدی ازشرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی یادرج آگهی دریکی ازجراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد ، فاصله بین دعوت تاتشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر 40 روز خواهد بود .

ماده 10 :  درصورتی که کلیه شرکاء درهریک ازجلسات مجامع عمومی حضوریابندرعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده 11 : وظایف مجمع عمومی عادی یاعادی بطور فوق العاده

الف اسماع گزارش هیئت مدیره درامورمالی وتصویب تراز وحساب سودوزیان شرکت

ب تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم ازطرف هیئت مدیره

ج تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

د انتخاب هیئت مدیره ودرصورت لزوم بازرس

ماده 12 وظایف مجمع عمومی فوق العاده

الف تغییراساسنامه یاالحاق یاحذف یک یاچند مواد اساسنامه

ب تنظیم اساسنامه جدید یاتبدیل نوع شرکت

ج افزاریش یاتقلیل سرمایه شرکت

د تصویب ورود شریک یاشرکاء جدید به شرکت

ماده 13 تصمیمات شرکاء درمجمع عمومی فوق العاده باموافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند ودرمجمع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر ولازم الاجرا خواهد بود .

ماده 14 : هیئت مدیره شرکت مرکب از .......................................... نفرخواهد بود که درمجمع

عمومی عادی یاعادی بطورفوق العاده ازبین شرکاء ویاخارج از انتخاب می شوند .

نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

 

 

ماده 15 : هیئت مدیره ازبین خود یکنفر رابه سمت رئیس هیئت مدیره ویکنفر رابه سمت مدیرعامل انتخاب وهمچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید .

ماده 16 : ........................................................................................ نماینده قانونی وتام الاختیار شرکت بوده و می تواند درکلیه امور مداخله واقدام نماید مخصوصاً درموارد زیر :

امور اداری ازهرقبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ وتنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه وتعیین و پرداخت حقوق و انجام و هزینه ها رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آئین نامه های داخلی ، اجرای تصمیات مجامع عمومی ، اداء دیون ووصول مطالبات ، تأسیس شعب ، واگذاری وقبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب واستخدام متخصصین وکارمندان وکارگران ، عقد هرگونه پیمان باشرکتهاو بانکها وادارات واشخاص خرید وفروش واجاره اموال منقول وغیرمنقول وغیرمنقول وماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز وهمچنین معاملات بنام وحساب شرکت ، مشارکت باسایر شرکتهاو شخصیتها حقیقی و حقوقی استقراض بارهن یابدون رهن وتحصیل اعتبار و وام دادن ووام گرفتن ازبانکها واشخاص وشرکتها وبازگردن حسابجاری وثابت دربانکها ، دریافت وجه ازحسابهای شرکت ، صدورظهرنویسی وپرداخت بروات واسناد وسفته ها ، هزینه ها ، مرافعات ، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه ، درتمام مراحل باتمام اختیارات ازرجوع به دادگاههای صالحه ابتدایی واستیناف ودیوان عالی کشور ، انتخاب  وکیل ووکیل درترکیل ، دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن ،  قطع وفصل دعاوی با صلح وسازش ، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته وهرتصمصمی راکه هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می باشد .

ماده 17 :  جلسات هیئت مدیره باحضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره بااکثریت آراء معتبراست .

ماده 18 : دارندگان حق امضاء درشرکت : دارندگان حق امضاء اوراق واسناد بهادارازقبیل چک سفته برات اسناد تعهدآورو قرارداد ها راهیئت مدیره تعیین می کند .

 نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

 

 

 

ماده 19 : هریک ازاعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یاقسمتی ازاختیارات وهمچنین حق امضاء خودرابه هریک ازشرکاء برای هرمدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره                   می تواند تمامی یاقسمتی ازاختیارات خودرابه مدیرعامل تفویض نماید .

ماده 20 : سال مالی شرکت ازاول فروردین ماه هرسال شروع وبه آخراسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن ازتاریخ تأسیس شرکت است .

ماده 21  : تقسیم سود ازدرآمد شرکت درپایان هرسال مالی هزینه های اداری – حقوقی کارکنان ومدیران ، استهلاکات ، مالیات وسایرعوارض دولتی کسرو پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که شود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد .

ماده 22 : فوت یا محجوریت هریک ازشرکاء باعث انحلال شرکت نخواهد شد ووارث یاوارث شریک معرفی ویاولی محجورمی تواند به شرکت خود ادامه دهند . درغیراین صورت بایستی سهم الشرکه خودراپس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویابه شریک دیگری منتقل وازشرکت خارج شوند .

ماده 23 : انحلال شرکت شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد .

ماده 24 : درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رأی به انحلال شرکت دهدیک نفرازبین شرکاء ویاخارج از شرکت به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد ، وظایف مدیرتصفیه طبق قانونی تجارت می باشد .

ماده 25 : اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت ازطریق حکمیت وداوری حل وفصل خواهدشد .

ماده 26 : درسایرموضوعاتی که دراین اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران وسایر قوانین موضوعه عمل ورفتارخواهد شد .

ماده 27 : این اساسنامه در27 ماده یک تبصره تنظیم وبه امضاء کلیه مؤسسین شرکت به اسامی دیل رسید وتمام صفحات آن امضاء شد .

 نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس شرکت .................................................... بامسئولیت محدود

درساعت ................................................. صبح روز......................................................... اولین جلسه مجمع عمومی

مؤسس شرکت باحضور کلیه شرکاء درمحل شرکت تشکیل وتصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصیب قرارگرفت .

1-     اساسنامه شرکت مشتمل بر27 ماده یک تبصره تنظیم وبه تصویب کلیه شرکاء شرکت رسیده وذیل تمام صفحات آن امضاء شد .

2-     اظهارنامه وشرکتنامه رسمی شرکت نیزامضاء شد .

3-     جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رأی بعمل آمده ودر نتیجه :

 

آقای ................................................... به سمت

خانم

آقای ................................................... به سمت

خانم

آقای ................................................... به سمت

خانم

بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ............... انتخاب شدند .

همچنین کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور ، شرکت ازقبیل چک – سفته – بروات – قراردادها عقود اسلامی باامضاء .................................................................................................................................. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

4 – هریک ازاعضاء هیئت مدیره باامضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند .

5 – مبلغ ..............................................................................................................  ریال سرمایه شرکت که ازطریق کلیه 

شرکاء پرداخت گردیده وتحویل ودراختیار مدیرعامل شرکت قرارگرفت ومدیرعامل باامضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرااعلام می دارد .

6 – به آقای ..................................................... احدی ازشرکاء وکالت داده شدتا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی وامضاء ذیل ثبت دفتراقدام نماید .

نام ونام خانوادگی و امضاء شرکاء

 

 

به نام خدا

اساسنامه مؤسسه فرهنگی هنری

بانام خدا به انگیزه ارتقای سطح دانش وبینش عمومی واعتلای فرهنگ وهنرگشور وترویج واشاعه فرهنگ وهنراصیل ایرانی واسلامی وبراساس اهداف فرهنگی مصرحه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وباالتزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری وضوابط حاکم برتأسیس مؤسسات ومراکزفرهنگی وبرطبق مشخصات وشرایط پیش بینی شده دراین اساسنامه ،                                    "مؤسسه ...................................................... " تشکیل گردید .

 

فصل اول کلیات ، تعارف ، اهداف  وموضوع فعالیت

ماده 1 نام ...................................... می باشد وبرای اختصارذیلاً مؤسسه نامیده می شود .

ماده 2 نوع مؤسسه که اقداف فرهنگی ومقاصد غیرتجاری ، غیرسیاسی وغیر صنفی تأسیس شده ،  انتفاعی است .

ماده 3 سرمایه مؤسسه وتابعیت ایرانی است .

ماده 4 مدت فعالیت مؤسسه ازتاریخ صدورمجوز ورسمیت آن نامحدود است .

ماده 5 مرکزاصلی ونشانی مؤسسه : ..........................................................................................................................

ماده 6 تغییرمرکزاصلی ونشانی مؤسسه ویاتعطیل آنها باتصویب مؤسسان وبااصلاع قبلی وتائید دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است .

ماده 7 سرمایه اولیه وداریی ومابع درآمد مؤسسه به شرح زیراست .

الف مبلغ .......................................................................... ریال که دربدو تأسیس مؤسسه ازسوس مؤسسان تأمین وپرداخت شده است .

ب   وجوه نقدی واموال منقول که ازطرف مؤسسان ویاسایر اشخاص حقیقی یاحقوقی به مؤسسه واگذار شده یابشود و نیزسایر هدایا وکمکهای بلاعوض .

ماده 8 = اهداف وموضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیراست . :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ماده 9 کلیه فعالیتها واقدامات مؤسسه بایستی درچهارچوب قوانین ومقررات موضوعه کشوری وسیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی وهماهنگ بابرنامه های فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی انجام پذیرد .

ماده 10 هرگونه تغییردرموضوع واهداف مؤسسه بایستی قبل ازثبت تغییرات بااطلاع وتائید دبیرخانه هیأت رسیدگی به امورمراکزفرهنگی انجام گردد .

ماده 11 به منظور نیل به اهداف وموضوع فعالیت های فرهنگی ، هنری پیش بینی شده دراساسنامه ، مؤسسه می تواند بارعایت مقررات مربوطه به عملیات زیرمبادرت نماید :

-         تهیه وتأمین مواد وکالاهای مورد نیاز وتدارک وسایل وابزارکاروتلاش به منظور تأمین هزینه های مؤسسه .

-         سرمایه گذاری ومشارکت بااشخاص حقیقی وحقوقی به منظور بالابردن سطح کارآیی وتوانایی های مؤسسه

-         انغقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه .

-         تحصیل وام یا اعتبار ازاشخاص ، بانکها ومؤسسات اعتباری وقبول هدایاواعطای جوایز به اشخاص .

ماده 12 هرگاه انجام واجرای برنامه ها وفعالیتهای مؤسسه باوظایف واختیارات برخی ازسازمانها ومؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی ووزارتخانه ها ارتباط داشته باشد . قبل ازانجام واجرای آن نسبت به کسب مجوز ازمراکزذکرشده ذیربط اقدام خواهد شد .

فصل دوم ارکان اصلی مؤسسه

ماده 13 ارکان اصلی وتشکیلات اسامی مؤسسه به شرح زیر است :

الف مؤسسات ( مجمع عمومی )

ب هیأت مدیره

ج _ مدیرعامل

 

ماده 14 مؤسسه فرهنگی ، هنری باتصمیم وتصویب مؤسسان که اسامی و مشخصات آنان درذیل اساسنامه درچ گردیده و آن راامضاء گرده اند . تأسیس شده ومؤسسان اولیه وکسانی که بعداً براساس ضوابط قانونی ومقررات اساسنامه وموافقت مؤسسان به عضویت مؤسسه فرهنگی ، هنری پذیرفته شوند ، مجمع عمومی مؤسسه راتشکیل می دهند .

ماده 15 وظایف

الف تصویب اساسنامه

ب انتخاب اولین هیأت مدیره ومدیرعامل مؤسسه .

ماده 16 مؤسسان ازبدو تأسیس مؤسسه و پس ازبرگزاری مجمع عمومی به عنوان مجمع ، مسئول سیاست گزاری و تصمیم گیری و تعیین گننده خط مشی کلی مؤسسه بوده ودارای اختیارات ووظایف زیر می باشند :

الف تصویب بودجه وترازمالی .

ب تعیین تصویب سیاستهای کلی وخط مشی وبرنامه های آتی وتصویب آئین نامه ودستورالعمل اجرایی مؤسسه .

ج انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل ودرصورت لزوم بازرس .

د استماع گزارش هیأت مدیره و مدیر عامل و رسیدگی به آن و اظهار نظردرباره گزارش ( درصورت انتخاب )

ه تصویب وقبول عضویت اعضای جدید مؤسسه بارعایت ضوابط مصوب مؤسسان واطلاع دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکزفرهنگی .

و – تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی هاو دعوت نامه های مؤسسه وانتشار تصمیمات قانونی .

ز تغییرواصلاح موارد اساسنامه و انحلال مؤسسه بارعایت ضوابط قانونی وبا تائید قبلی دبیرخانه هیأت  رسیدگی به امور مراکز فرهنگی

ماده 17 جلسات مجمع عمومی سالی یک بار درمحل مؤسسه تشکیل خواهد شد وبرای رسمیت جلسه حضورکل اعضاء ضروری است وتصمیمات بااکثریت آراء اتخاذ خواهد شد ودرصورت عدم حضور کلیه اعضاء ، حضور صاحبان اکثریت سرمایه درحلسات بعدی ملاک تصمیم گیری خواهد بود . تشیل جلسات عادی مجمع عمومی به طور فوق العاده درهرزمان بلامانع است .

ماده 18 جلسات مجمع عمومی به درخواست رئیس هیأت مدیره یامدیرعامل قابل تشکیل است ودرهردعوتنامه که به صورت کتبی و دو هفته قبل ازتشکیل جلسه ارسال خواهد شد ، بایستی دستور جلسه وساعت حضور ومحل جلسه قید شده باشد .

ماده 19 امور اجرایی مؤسسه توسط هیأت مدیره ای حداقل متشکل ازدونفر که ازبین مؤسسان              ( اعضای مؤسسه ) برای مدت یک سال انتخاب می شوند اداره خواهند شد .

ماده 20 جلسات هیأت مدیره باحضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته وتصمیمات متخذه بااکثریت آرای موافق معتبر خواهد بودو درصورت تساوی آراء – رأی طرفی که مدیرعامل موافق آن است ، لازم الااجرا خواهد بود

 

ادامه آن در صفحات وبلاگ می توانید جستجو کنید


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ توسط  کافی نت مجید ( شهرستان مرند- آغ زمین )
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک